امید کامپیوتر

  • مدیر - امید دوست محمدی
  • سمنان - سمنان - شهدا - نرسیده به میدان 7 تیر
  • ،