ثامن الائمه - دفتر حوزه اردبیل

  • اردبیل - اردبيل - م. عالی قاپو - خ. 30 متری - نرسیده به مجتمع فرهنگی آیت اله مروج - ط. دوم شعبه مرکزی