الماس خلیج فارس (الکترونیک هسته ای)

  • مدیر - حسین علی آبادی
  • تهران - منطقه 4 - پاسداران