دکتر سیدبهرام میرسعید قاضی

  • تهران - منطقه 6 - فلسطین شمالی - بن بست نجم - ساختمان 56 - ط. دوم - واحد 8 - ک.پ : 1416843769
مستقردر :

بیمارستان بهرامی - بیمارستان تخصصی کودکان
ارزیابی