آمیکو قزوین

  • مدیر - سیدمحمدحسین میرفخار
  • قزوین - قزوین - بابایی - روبروی بانک ملی - ش. 127 - ط. دوم