منتظری - ش. 2

  • مدیر - مسعود منتظری
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - بلوار فارابی - روبروی مدرسه فارابی
  • ،
ارزیابی