ثامن الائمه - شعبه شهدا - کد 194

  • کرمانشاه - کرمانشاه - کارگر - نبش بازار شهرستانی