شرکت امید شیرین (پاک شید)

  • مدیر - علی موس الرضا کندری
  • بهارستان - روبروی فرمانداری بهارستان - ک. آهنگری
ارزیابی