منطقه 1 - چیذر

  • تهران - منطقه 3 - دیباجی جنوبی - خ. سنجابی
ارزیابی