شرکت نگین جزیره

  • مدیر - علی کبگانی
  • بوشهر - گناوه - بندر گناوه - بندر گناوه - بلوار خلیج فارس