قائم

  • مدیر - ناظمی
  • خراسان رضوی - مشهد - فداییان اسلام - فداییان اسلام 23 - بین پروین 2 و 4