دکتر طیبه جاهد بزرگان

  • تهران - شوش شرقی - خ. شهرزاد - بیمارستان مهدیه
  • ،