بانک قوامین - شعبه پادادشهر اهواز - کد 6131

  • خوزستان - اهواز - بلوار بهبهانی - بین خیابان یازدهم و دوازدهم پادادشهر - روبروی سازمان برق