شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس ملی

  • اردبیل - پارس آباد - مغان - جاده پروژه منطقه عملیاتی