کارخانه هشتمن نور

  • مدیر - روح اله داستانی
  • پاکدشت - جاده جمال آباد - فرعی چهارم - سمت راست