بانک قوامین - شعبه ستاد ناحیه مشهد - کد 2

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار ملک آباد - جنب قرارگاه نیروی انتظامی خراسان