بانک تجارت - شعبه مرکزی زنجان - کد 17000

  • زنجان - زنجان - امام خمینی - بین خیابان مخابرات و فصاحتی