بانک شهر - شعبه نازی آباد - کد 230

  • تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. خالقی پور - م. بهمنیار