گورستان ارامنه - کلیمیان

  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - خ. پاسدار گمنام - خ. رضایی تاجری