ش. 7

  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - نرسیده به خیابان شیخ الرئیس