بانک قوامین - شعبه دانشسرا تبریز - کد 3003

  • آذربایجان شرقی - تبریز - خاقانی شمالی - روبروی دبیرستان فاطمیه