دکتر فرحناز صنیعی

  • مدیر - فرحناز صنیعی
  • تهران - منطقه 20 - فداییان اسلام - بیمارستان فیروزآبادی - ک.پ : 18497