شرکت صدرا صنعت

شرکت صدرا صنعت در یک نگاهشرکت صدرا صنعت
تصفیه آب، به روش اُسمز معکوس که صرفاً فیزیکی و با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا و بدون اضافه کردن مواد شیمیایی صورت میگیرد ، بنا به توصیه سازمانهای جهانی بهداشت آب نظیر NFS موثرترین و کاربردی ترین روش برای تصفیه آب لوله کشی شهری ، آبهای سطحی و زیرزمینی و حتی آب دریا میباشد با توجه به موارد فوق « شرکت صدرا صنعت » در راستای عرضه دستگاههای تصفیه آب به روش اُسمز معکوس (RO) در اندازه های خانگی ، تجاری و صنعتی فعالیت مینماید.
ارزیابی