ثامن الائمه - شعبه جعفری - کد 143

  • لرستان - بروجرد - م. جعفری