شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی طرح خاک و سنگ

  • مدیر - مهدی جیرودی
  • تهران - منطقه 7 - نامجو - ایستگاه

شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی طرح خاک و سنگ در یک نگاهارائه مستندات پروژه آزمایش شده در صورت درخواست کارفرما تخفیف بیشتر برای تعداد کار بیشتر انواع آزمایش های: spt، دانهول، دانسیته، دانه بندی، رطوبت، اتربرگ، بارگذاری صفحه، مقاومت الکتریکی، برش برجا، هیدرومتری
ارزیابی