دکتر زهرا اعلمی هرندی

  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - چهارراه جهان کودک - ساختمان 66 - ط. دوم - واحد 7
مستقردر :

بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی