شرکت آبگون صنعت سعدی

  • مدیر - محمود ضرغامی
  • تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - پاساژ سلامت - پ. 224 - ک.پ : 1144716116
  • ، ،

شرکت آبگون صنعت سعدی در یک نگاه" آب ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺎزی ﺷﮑﻞ در دﻣﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﻫﯿﺪروژن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﻮزد و اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آب ﮔﻮاراﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ D2O ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﯿﺪروژن دوﺗﺮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺰوﺗﻮپ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﯾﮏ ﻣﺎده ﺳﻤﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ارزاﻧﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺮژی وﺟﻮد دارد و اﻣﺮوزه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺖ. " ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﮕﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ، آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﯾﺎری ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﺑﻪ روش اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس (RO)، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ آب درﯾﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﯿﺮی، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺬف ﺳﺨﺘﯽ، ﮐﺪورت، رﻧﮓ، ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ آب، ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﻧﺼﺐ، اﺟﺮا و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ، ﺟﮑﻮزی و ﺳﻮﻧﺎ اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد. اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف آﺑﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﯾﺎ آﺑﻬﺎی ﺑﺎ درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻗﺪﻣﯽ راﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮدارﯾﻢ.
ارزیابی
تشکر و قدردانی بهنام : تشکر و قدردانی
تشکر و قدر دانی از پرسنل فهیم به خصوص اقا نعمت. بهنام