دکتر حبیب علی عزیزی جوان

  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - خ. یاسمی - بیمارستان سوانح سوختگی مطهری - ک.پ : 1996714353
مستقردر :

بیمارستان مطهری - بیمارستان تخصصی سوانح سوختگی
ارزیابی