ثامن الائمه - شعبه بهشتی - کد 184

  • سمنان - دامغان - بهشتی