ثامن الائمه - شعبه مطهری - کد 156

  • کرمانشاه - کرمانشاه - آبادانی و مسکن - بلوار گل ها - روبروی دبیرستان دخترانه مطهری