کندو

  • مدیر - نادر فتاحی
  • رباط کریم - الارد - بین مهستان یازدهم و دوازدهم
  • ،