کوثر الکترونیک

  • مدیر - جلیل نوروزی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - پاساژ چهلستون