منطقه 7 مخابراتی - شهیدنظری

  • تهران - منطقه 7 - مدنی (نظام آباد) - روبروی خیابان کهن