ثامن الائمه - شعبه نبوت - کد 90

  • آذربایجان غربی - اروميه - بلوار نبوت - نبش کوی یازدهم
  • ،