کارخانه R. T. M (اکسیژن البرز)

  • مدیر - مصطفی نیک سار
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - شیخ بهایی - جنب پست برق
کلمات کلیدی :

اکسیژن

|

گاز

|

تولید گاز

|

تولیدگاز

ارزیابی