کارخانه آذرقاف

  • مدیر - شکراله عبادی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت هشتم - چهارراه جرجانی