شرکت پردیس پارسیان (SSP)

  • مدیر - علی رضا شیرازی راغی
  • تهران - - ک.پ : 1485885595
  • ،