کارخانه جهان فرز

  • مدیر - جهانگیر حسینی زنجانی نژاد
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - بلوار فارابی - فرعی اول
ارزیابی