پارسا مهندسی و تجهیزات

  • مدیر - سیدمحمد صدرالسادات زاده
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. نوزدهم - پ. 16 - ط. سوم - ک.پ : 1513844113