کارخانه تک الماس (اره های الماس)

  • مدیر - فهیمه محسنیان
  • قزوین - قزوین - جاده قدیم تهران - کیلومتر 25
ارزیابی