پرس سیلندر

  • مدیر - مسلم سماواتی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - ابن سینا - حکمت پنجم