دکتر احیا گرشاسبی

  • تهران - منطقه 4 - پاسداران - بعد از نمایندگی پروتون - پ. 59 - ساختمان آبی - ط. چهارم - واحد 12 - ک.پ : 1661917331

دکتر احیا گرشاسبی در یک نگاهدکترای پزشکی عمومی و متخصص از دانشگاه علوم پزشکی تهران - عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد - دانشیار دانشکده شاهد - رئیس دانشکده پزشکی
مستقردر :

ارزیابی