کارخانه تاک پیچ (پیچ چوبی)

  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 5 - خ. مهم کار
کلمات کلیدی :

ابزار

|

پرچ

|

پیچ

|

مهره

|

میخ

|

یراق

ارزیابی