کارخانه سیمگون

  • قزوین - قزوین - جاده رشت - کیلومتر 3 - بالاتر از کارخانه شیشه
ارزیابی