مجتمع فولاد مبارکه

  • مدیر - صمندریان
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 11 - پ. 28 - ط. اول و دوم و سوم - ک.پ : 1513743611
  • ،