شرکت تکنولوژی شاب

  • مدیر - ابراهیم شیوا
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 18 - پ. 2 - ساختمان شاب