بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی - مرکزی 1

  • تهران - منطقه 6 - طالقانی - نرسیده به خیابان قرنی
  • ،
بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی - مرکزی 1

ایران - تهران
زیرمجموعه‌ها :

بنیاد شهید انقلاب اسلامی - منطقه 7 - نهادها و سازمان ها و موسسات تابعه ریاست جمهوری
بنیاد شهید و امور ایثارگران - دفتر کمیسیون ماده 16 - نهادها و سازمان ها و موسسات تابعه ریاست جمهوری
بنیاد شهید و امور ایثارگران - شهرستان ری - نهادها و سازمان ها و موسسات تابعه ریاست جمهوری
بنیاد شهید و امور ایثارگران - معاونت تعاون و اموراجتماعی - نهادها و سازمان ها و موسسات تابعه ریاست جمهوری
بنیاد شهید و امور ایثارگران - معاونت عمران و مسکن - نهادها و سازمان ها و موسسات تابعه ریاست جمهوری
بنیاد شهید و امور ایثارگران - معاونت فرهنگی - نهادها و سازمان ها و موسسات تابعه ریاست جمهوری
بنیاد شهید و امور ایثارگران - منطقه 16و 19 - نهادها و سازمان ها و موسسات تابعه ریاست جمهوری
کانون سیاسی مسلمان - نهادها و سازمان ها و موسسات تابعه ریاست جمهوری
معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی - نهادها و سازمان ها و موسسات تابعه ریاست جمهوری
معاونت پژوهش وارتباطات فرهنگی سازمان بنیادشهیدوامورایثارگر استان - نهادها و سازمان ها و موسسات تابعه ریاست جمهوری
ارزیابی