ندای سیدالشهدا تهران (دوره دوم و سوم)

  • مدیر - سیدجمال کاظمی
  • تهران - منطقه 8 - کرمان جنوبی - ک. احمدی - پ. 286 قدیم
  • ،