ایران خودرو - کد 85397

  • مدیر - عباس بادیانت
  • البرز - کرج - م. 7 تیر - بلوار شهدای دانش آموز - دست چپ - ک. شهیدحسین قاسمی - پ. 770