شهیدمظلومیان - راه آهن (زمین چمن و سالن کشتی)

  • تهران - منطقه 16 - شوش - نرسیده به میدان راه آهن